Tags

, , , , , , , ,

Hos flere av mine arbeids- og oppdragsgivere har jeg fasilitert strategiske planleggings initiativ og min erfaring er at det hersker mye begrepsforvirring når det kommer til arbeidet med vision og mission.Rett som det er så ser jeg en vision statement som egentlig er en mission statement og vice versa – fra små organisasjoner til store statlige foretak. Jeg ser også vision og mission statements som, til tross for gode intensjoner, er uinspirerende, forvirrende og så lange at de er umulige å huske!

dilbert

Gjør det noe at det er forvirring om vision og mission statements eller om de er skrevet på den ene eller andre måten?  For samme årsak at det er fundamentalt og verdifullt for enhver organisasjon å ha en strategisk handlingsplan som et kart til suksess så er det viktig å utvikle en plan rundt vel definerte og velskrevne vision og mission statements. Begge tjener viktige men forskjellige roller som kjerneelementer i en strategisk handlingsplan.

Det å mangle eller ha dårlig formulerte vision og mission statements er det samme som å miste mulighetene for:

 • Tiltrekke, begeistre og beholde talenter
 • Bygge en organisasjonskultur
 • Øke produktivitet mens en utnytter alle ressurser til å implementere en strategisk handlingsplan.

Bain and company gjorde en studie som viste at organisasjoner som har klart definerte vision og mission statements, som er i tråd med en strategisk handlingsplan, er mer produktive og fornøyde enn organisasjoner som ikke har det.

Jeg skal forsøke å forklare forskjellen mellom vision og mission statements fra et organisasjonsutviklings perspektiv og forsøke å forklare fordelene de gir en bedrift.

Hva er en vision statement?

En vision statement:

 • Definerer den optimale fremtid – et mentalt bilde – av hva en organisasjon ønsker å oppnå over tid
 • Gir styring og inspirasjon om ha organisasjonen skal fokusere på å oppnå de neste fem, ti, femten år
 • Fungerer som en ledestjerne – den gjør at alle ansatte skjønner at deres daglige arbeidsinnsats bidrar mot å oppnå et mål på lengre sikt
 • Den er skrevet konsist og inspirerende slik at alle ansatte husker den og kan si den

Ledere kan skiftes ut men en klart definert og etablert vision oppmuntrer ansatte til å fokusere på det som er viktig og til bedre å forstå organisasjonsendringer og ressursallokeringer.

Å definere en organisasjons visjon er ikke alltid enkelt for øverste ledelse. James M. Kouzes og Barry Z. Posner skrev en interessant artikkel om denne utfordringen i Harvard Business Review: To lead, create a shared Vision.

I artikkelen analyserer de responsen til over en million ledere og dataene indikerte at den ene tingen de fleste ledere strever med er å “kommunisere et fremtidsbilde som fenger de ansatte – som taler for seg selv”. Forskningen indikerte også at “fremoverlent, visjonær, mulighetsutnyttelse, å ta andre med i en felles forståelse av fremtiden” er attributter som skiller ledere fra ikke-ledere.

Eksempler på effektive vision statements:

Kystverket: “Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.”

Avinor: “Sikre heile Noreg gode luftfartstenester.”

Statoil: “At Statoil, the way we deliver is as important as what we deliver.”

Hva er en mission statement?

En mission statement:

 • Definerer nå-situasjonen eller formålet med organisasjonen
 • Svarer på tre spørsmål om hvorfor organisasjonen eksisterer – HVA den gjør; HVEM gjør den det for og HVORDAN gjør den det den gjør
 • Er konsist skrevet i en setning eller to men som har en kortere tidshorisont (3-5 år) enn vision statement
 • Er skrevet slik at de ansatte forstår den og kan snakke om den

Bedrifter kan endre sin mission statement hvis noe uforutsett skulle skje – nye markeder, finansielle utfordringer eller muligheter, endringer i kundesegmenter osv. Andre bedrifter innser gjerne etter en stund at ved å gjøre endringer til HVA de gjør, HVEM de gjør det for eller HVORDAN de gjør det de gjør vil kunne skape større muligheter for bedriften.

Hvis de ansatte forstår bedriftens mission statement så får de et bedre perspektiv på hvordan akkurat deres stilling og arbeidsinnsats bidrar til å nå målet – noe som kan øke engasjementet og derved også produktiviteten.

Å ha en klart definert mission statement hjelper også ansatte til å forstå ledelsens beslutninger, organisasjonsendringer og ressurs allokeringer som igjen bidrar til mindre motstand og færre konflikter.

Eksempler på effektive mission statements:

Kystverket: “I Kystverket er vi fremtidsrettet, engasjert og pålitelig. Kystverket tek ansvar for sjøvegen, og produserer viktige fellesgode for samfunnet.”

Avinor: “Eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av flyplassar for sivil sektor, og ei samla flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Verksemda skal drivast på ein sikker, effektiv og miljøvenleg måte, og sikre god tilgang  for alle gruppar reisende.”

Statoil: “We have eleven corporate policies which describe how we work. They guide our behaviour, actions and decisions. These policies are common to the group and to all our people.”

Hvis det å ha en vision og mission statement virker positivt for en organisasjon, hvordan kan det da ha seg at mange ikke har det eller har dårlig formulerte statements slått opp på sine websider eller på veggene i møterom og resepsjon?

Når jeg spør får jeg ofte disse svarene:

 • Det tar for lang tid å arbeide frem
 • Vi blir aldri enige
 • Vår direktør skrev vision, som egentlig er en mission statement, men ingen tør korrigere direktøren
 • Alle som arbeider her vet allerede hva vi skal gjøre så hvorfor bry oss med å lage statements?
 • Vi har våre mål – hvem trenger da en vision eller mission?
 • Å definere vision og mission vil bety endringer i organisering – vi sliter nok med endringsmotstand og trenger ikke mer

Jeg mener at ingen av disse argumentene veier tyngre enn fordelene ved å ha en velskrevet vision og mission statement. Hvis ikke en organisasjon kan definere sitt “eksistensgrunnlag (mission)” eller “hvor skal vi (vision)”, hvordan kan den da utnytte prosesser, produkter, tjenester og ressurser for å nå en vellykket fremtid?

Hvis en.organisasjon ønsker engasjerte og produktive ansatte så MÅ den sørge for at de ansatte skjønner hvordan deres innsats bidrar til å nå mission (nå-situasjonen) og, på sikt, vision (fremtid).

I tillegg til de fordelene jeg har beskrevet ovenfor så kan en god vivion og mission statement:

 • Styrke kulturen gjennom en felles følelse av hensikt
 • Forbedre beslutninger ved å ha ‘det store bildet’ i minne
 • Forbedre relasjoner på tvers av fagområder gjennom en felles delt forståelse av prioriteter

Det er aldri for sent for en organisasjon å definere sin vision og mission. Enkelte gjen-oppfinner seg selv gjennom strategiske prosesser som begynner nettopp med disse to kjerne elementene.

Uansett hvordan en organisasjon skaper en effektiv vision og mission statement, så er det viktig at de er inkludert i kulturen gjennom klar og konsistent kommunikasjon fra høyeste hold i organisasjonen.

Jack Welch, styreformann i General Electric, sa at “Good business leaders create a vision, articulate the vision, passionately own the vision and relentlessly drive it to completion”.

Hva med deg og din organisasjon? Vet du hva vision og mission i din organisasjon er? Kan du fortelle om dem? Har de påvirket organisasjonskulturen?