Tags

, , , , ,

epic fail - lederskap

Det finnes helt sikkert mer enn ti hovedgrunner, men en blogg er nå slik at den blir til mens du skriver den – og det var disse ti jeg kom opp med på Leos lekeland 🙂

Hva er det viktigste ansvaret innen lederskap? Sagt enkelt, lederskap er å identifisere de største utfordringene som hindrer en organisasjon i å ha fremgang og å utforme en sammenstilt fremgangsmåte som gjør det mulig å løse utfordringene. Dette inkluderer å tilby en visjon og motivasjon samt å være den som driver endringen frem. Det høres greit ut, eller? Men i dagens konkurranseutsatte og usikre klima så har du ikke råd til dårlig lederskap siden business ikke er hva det engang var.

La oss se bort fra unnskyldningene, forklaringene, rasjonaliseringene og rettferdiggjøringen av feil. Hovedsakelig skyldes det dårlig ledelse.

Skal vi være ærlige så er det lov å si ‘Feil’. Click to tweet

Dårlig lederskap kan i verste fall føre til at firmaet blir insolvent. Ledere, som alle andre, tar gjerne ros når ting går bra. Men de fleste vil ikke ta på seg skylden når ting går galt.

Jeg leste nylig en artikkel av Mike Wyatt (forretningsrådgiver – husker ikke hvor jeg leste artikkelen men skal linke til den når jeg finner den igjen) om de vanligste grunnene til at lederskap slår feil og i de fleste tilfellene så er det fordi lederne er i fornektelse.

De vanligste grunnene til at lederskap feiler samt roller og ansvar er:

1: karaktermangel: Hvis en leder ikke har en sterk karakter som omfavner etikk, vil lederen ikke kunne gi den tillit, selvsikkerhet og lojalitet som medarbeiderne ønsker. For de fleste betyr en tittel lite når lederen mangler karakter – og respekt må en gjøre seg fortjent til. Som leder er det alltid viktig å huske at: ‘når hodet på fisken stinker, så er fisken råtten”. Både nasjonalt og internasjonalt har vi sett mange eksempler på at tillit til en bedrift har minket når lederen fremstår som en person med karaktermangel.

2: Mangel på visjon: Lederen må klart definere og kommunisere en overordnet visjon. Uten visjon, en mangelfunn visjon eller en dårlig kommunisert visjon, så har ledelsen problemer. Hvis da også visjonen ikke er i samsvar med strategier og mål så vil organisasjonen virkelig være i trøbbel innen kort tid.

3: Dårlig branding: Generelt betyr dårlig branding at det er dårlig ledelse. Hvis verdien av din merkevare faller så er det kun ledelsen sm må ta skylden. Spørsmålet på om ledelsen frasa seg ansvaret må stilles. Det at merkevaren faller i verdi eller blir oppfattet som dårligere er en feil da dette absolutt ikke vil være i tråd med visjon, strategi og mål.

4: Manglende utførelse: Alt står og faller med utførelse – implementasjonen som skal gi trygghet for at utførelse blir gjort er utrolig viktig for ledelsen. Lederskap må fokuseres på å iverksette de nødvendige ressurser for å sikre at de største risikoene blir håndtert på en best mulig måte og at de største mulighetene blir utnyttet for å unngå fiasko.

5: Feilslått strategi: En feilslått strategi viser ikke annet enn svakt lederskap. Selv om det finnes unntak til regelen, så pleier organisasjoner å feile som standard og lykkes med gode prosesser. Vis meg et selskap med feilslått strategi og jeg skal vise deg en inkompetent leder.

6: Mangel på kapital: Selv ‘rike’ organisasjoner feiler mens under-finansierte organisasjoner kan vokse seg store. Kapitalmangel kan gi en sosialt akseptabel unnskyldning for at det går dårlig i organisasjonen men det er ikke grunnen til det. Å akkumulere sosial kapital og menneskelig kapital er til syvende og sist ansvaret til ledelsen. Mengden kapital som trengs for å smøre en organisasjon er avhengig av hvordan organisasjonen ledes. Realitetene i kapital begrensning er en faktor ledelsen må innse. Hvis ledelsen kaster bort muligheten til å innhente nødvendig kapital, uavhengig av realkapital, så vil organisasjonen lide.

7: Dårlig ledelse: Valget om å rekruttere, utvikle, utforme, iverksette, være mentor for samt beholde ledertalenter ligger hos ledelsen. Derfor er det også ledelsens skyld hvis den ikke reagerer for å korrigere feil, endre kurs eller sette ut i livet strategier.

8: Salgstørke: Mangelen på en sammenhengende strategi, prismodell, posisjonering, branding, distribusjon eller kompensasjon går direkte ut over inntekter. Salgstørke skyldes, til syvende og sist, mangel på lederskap.

9: Dårlig arbeidsmiljø: Kultur er viktig i enhver organisasjon – det være seg arbeidskulturen i Google, IBM eller Røde Kors. Det er opp til ledelsen å identifisere og fjerne individ(er) som skader kulturen. Ingenting påvirker produktivitet eller skaper konflikter, så mye som dårlig arbeidskultur. Å rekruttere ledere eller medarbeidere som kommer fra en helt annen arbeidskultur må være et bevisst valg i ledelsen.

10: Ingen innovasjon: Jeg pleier å si at: ‘Husk at før i tiden var også Kodak innovative”, men de har blitt en falmet stjerne og har blitt mistet den globale lederplassen sin til sine konkurrenter. Innovasjon er et tveegget sverd – ledere må enten skape en innovasjonskultur eller bli hogd ned. I forsvaret har de et uttrykk: Mission critical – og det er nettopp det innovasjon er i en organisasjon. Mennesker som blir sett på som store ledere, både i fortid og i nåtid, bruker innovasjon til å konstant generere nye mulighetsrom og fornye seg selv og sin organisasjon. Ledere som beveger seg sakte i forhold til innovasjon er dømt til å la organisasjonen lide.

Organisasjonen feiler ikke, lederen og lederskapet gjør! Click to tweet

For ledere så bunner det hele ut i at organisasjonen feiler ikke, lederen og lederskapet gjør! En selvransakelse i ledergrupper vil kanskje kunne resultere i at ledelsen forstår at ansvaret for å lede må settes opp mot talentet og oppgavene som følger med ansvaret. Er det lett? Nei, hvis det var lett kunne alle blitt en leder.