Tags

, , , , ,

Njål Tengs Abrahamsen

Njål Tengs Abrahamsen

Verdibasert ledelse blir stadig feiltolket…

I offentlig sektor så ser vi at New Public Management har i årevis bredt seg hurtig – den baserer seg på økende antall evalueringer, resultatmålinger og dokumentasjonskrav.

I det private næringsliv så ser vi dette igjen i et økende fokus på f.eks kundemålinger, medarbeiderevalueringer, personalpolitikk, balanced score cards, lean og akkrediteringer (herunder også etiske regnskap og verdigrunnlag).

Det offentlige Norge og det private næringsliv har i flere år nærmet seg hverandre og blir mer og mer like. Alt skal måles og kvantifiseres på en slik måte at det kan minne om scientifisering.

Det er en stor misforståelse når ledere idag tror at verdier skal skrives ned. Ett stykke papir får ikke folk til å oppføre seg annerledes, men det gjør derimot andres handlinger. Derfor må verdier innlemmes i en organisasjon og ikke nedfelles. I følge Verner C. Petersen er det ikke nødvendig å gjøre særlig oppmerksom på verdiene fordi som mennesker så bærer vi alle sammen hele tiden våre verdier inni oss – nedarvet gjennom generasjoner og uten å tenke over det.

Det er en stor misforståelse når ledere idag tror at verdier skal skrives ned.  Click to tweet

Han kaller våre verdier for en slags sosial gramatikk som vi ubevisst støtter oss til når vi omgås andre. Først når vi kommer i konflikt med andre blir det tydelig for oss hvilke verdier vi lever etter.Kun i de situasjoner hvor det oppstår konflikt og dilemmaer i en organisasjon er det grunn til at ledere setter ord på verdiene. Fordi verdibasert ledelse og selvorganisering handler først og fremst om at ledere selv skal utleve og bruke deres egne verdier aktivt i organisasjonen og i deres daglige lederskap. Det betyr også ved å statuere eksempler når noen trår ved siden av eller over grensen – men utover dette skal verdiene være usagte.

Min definisjon av verdibasert ledelse henger sammen med selvorganisering og virker som en motreaksjon til den voksende innflytelse som amerikanske ledelsesformer har fått i vesten – med fokus på management, styring og kontrollbasert ledelsesform.

Hvis vi skal overleve må vi utvikle vår styrke ved å skape så selvstendige medarbeidere som mulig.Dette krever en helt annen ledelsesform som ikke holder de ansatte i et kort bånd men som kun angir en overordnet retning ut fra felles verdier.

Hvis vi skal overleve må vi utvikle vår styrke ved å skape så selvstendige medarbeidere som mulig.  Click to tweet

Ledere skal altså gi medarbeiderene større handlerom og frihet så de blir mer selvorganiserende. Det skal være rom for individuelle vurderinger og avveininger i det daglige arbeidet uten å etterlate medarbeiderene i et ledelsesmessig tomrom. Der hvor det før fantes kontroll og styring skal det istedetfor hvile et fundament av verdier som medarbeiderene skal bruke som et indre kompass i det daglige arbeidet – det er det fundamentet av verdier som lederne har til oppgave å lage – bare ikke ved å skrive dem ned.

Vi lever i en tid som blir mer og mer preget av en naturvitenskaplig tilnærming til verden og livet. Allting skal måles, synliggjøres og derfor skrives ned. En dokumentasjonsmani som har ført til en vanvittig detaljstyring og regeltyranni som også har påvirket ledelsesoppfatningen som idag handler alt for mye om management og alt for lite om personlig lederskap.

For med voksende dokumentasjonskrav blir ledere nødt til å bruke stadig mer tid på å skrive ned, måle, dokumentere og følge opp og derfor fokusere på den styringsmessige del av ledelse – hvilket igjen har påvirket medarbeiderene som med den økende målingen nå konsentrerer seg mer om det de blir målt på enn å gjøre det, som etter deres egen vurdering, er det viktigste.

Når medarbeidere blir målt og veid hele tiden så flytter man ansvaret fra den enkeltes hode og hjerte til et sett måleparametere. Det betyr at man som medarbeider nesten ikke trenger å tenke selv da man jo bare kan forholde seg til evalueringsmålene. Dermed mister man det personlige ansvar og det betyr at vi har endt opp med å gjøre medarbeiderene mindre og mindre handlekraftige, selv om vi faktisk har mest bruk av det motsatte